">
Izborna Skup?tina ?P UHDDR Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije
2019-02-18

U subotu, 16.2.2019. u koprivni?koj Gradskoj vije?nici odr?ana je skup?tina ?upanijske podru?nice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije na kojoj su prezentirane dosada?nje aktivnosti iz prethodnog razdoblja.

Izabrano je i novo vodstvo Podru?nice za mandatno razdoblje 2019.-2023. Za predsjednika je ponovno izabran Desimir Buzak, a u Predsjedni?tvo su izabrani Dario Dui?, kao predstavnik Sredi?njice te Tomislav Luki?, Mladen Vida?ak, Milivoj Herceg, Davorin Vale?, Tomislav Kadovi?, Josip Dolenec i Ivan Mihali?.
Tako?er je izabran i Nadzorni odbor u sastavu Josip Strmecki, kao predsjednik, te Zvonimir Lon?arek i Marijan Golubi?.
U radu Skup?tine su kao gosti bili prisutni Dario Dui?, glavni Tajnik UHDDR, Ratimir Ljubi?, zamjenik ?upana Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije, Mi?el Jak?i?, Gradona?elnik Koprivnice i Damir Vukovi?, tajnik Podru?nice udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije, koji su se prigodnim govorima obratili nazo?nim ?lanovima.
Novoizabrani-stari predsjednik Desimir Buzak prisutnim delegatima je zahvalio na reizboru i izlo?io Program rada za naredno razdoblje.
Na odr?anoj sjednici Predsjedni?tva Podru?nice za tajnika je izabran Davorin Vale?, a rizni?ar je Mladen Vida?ak.
Nakon slu?benog dijela ?lanovi UHDDR Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije nastavili su se dru?iti u restoranu Zrinski.

Objavio: D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.