O Nama

OPE ODREDBE

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je nestranaka, dragovoljna nevladina organizacija koja okuplja hrvatske dragovoljce Domovinskog rata iji su ciljevi i djelatnosti:

 • Zalaganje za provedbu pravne i socijalne zatite lanova Udruge
 • Briga o reprofesionalizaciji i zapoljavanju prikladno strunoj spremi, zdravstvenom stanju i tjelesnim predispozicijama lanova Udruge
 • Promicanje tjelesne kulture radi unapreivanja ope sposobnosti lanova Udruge
 • Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge, kao i lanova Udruge u svim oblicima drutvenog ivota u Republici Hrvatskoj
 • Podrka dravnim organima u obrani teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti meunarodno priznatog teritorija Republike Hrvatske
 • Podrka dravnim organima protiv kriminala, ratnih profitera i dezertera
 • Dragovoljno sudjelovanje u gospodarskom preporodu i obnovi Republike Hrvatske, razmjerno uinku pri stvaranju slobodne i nezavisne hrvatske drave
 • Pruanje strune i druge pomoi lanovima Udruge, posebice obiteljima poginulih i umrlih dragovoljaca ukljuujui po mogunosti novanu pomo i svaku drugu gospodarsku pomo
 • Surauje u zemlji sa srodnim udrugama Domovinskog rata
 • Surauje sa srodnim udrugama u inozemstvu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske ako to nije u suprotnosti s pravnim poretkom inozemne drave
 • Promicanje gospodarske djelatnosti lanova i Udruge u skladu sa pozitivnim propisima Republike hrvatske, a poglavito Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji
 • Izdavaka djelatnost

Himna Udruge je arija iz opere "Nikola ubi Zrinski", Ivana Zajca "U boj, u boj!".
Rad Udruge i njenih tijela je javan to se osigurava pravodobnim obavjetavanjem lanova i putem sredstava javnog priopavanja kao i periodinim publikacijama, biltenima, plakatima i sl. sukladno propisima o izdavakoj djelatnosti.
Udruga djeluje na cjelokupnom podruju Republike Hrvatske, a osoba ovlatena za predstavljanje i zastupanje je Predsjednik Udruge.

LANSTVO UDRUGE

U lanstvo Udruge mogu biti primljeni svi oni koji su dragovoljno pristupili oruanim snagama ili formacijama, bez ikakvog pojedinanog poziva od strane dravnih organa te se u oruanim snagama ili formacijama borili za obranu hrvatskog naroda i Republike Hrvatske od agresora.
lanovi Udruge mogu postati i graani koji su materijalno ili naroitom pozadinskom pomoi u oruju ili za rat neophodnim sredstvima, koristei svoju strunost ili imetak omoguavali da naoruani dragovoljci obave svoje ratne zadatke.
Prijem u lanstvo odobrava Verifikacijska komisija na temelju ispunjene pristupnice i priloenim potvrdama o pripadnosti. Kandidat koji se eli ulaniti u Udrugu uz pristupnicu prilae i dvije fotografije.
lan Udruge pripada temeljnoj organizaciji prema svom prebivalitu ili stalnom boravku. U sluaju preseljenja lana, taj lan duan se odjaviti u temeljnoj organizaciji te se prijaviti u temeljnu organizaciju koja djeluje na podruju novog mjesta prebivalita.
lan Udruge ne moe biti lan niti jedne druge udruge po osnovi sudjelovanja u domovinskom ratu.

IMOVINA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Udruga je neprofitna organizacija i njena sredstva slue iskljuivo ostvarivanju njenih programskih ciljeva i djelatnosti.
Imovinu Udruge ine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

 • lanarine
 • Donacije i sponzorstva
 • Sredstva dobivena od meunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge
 • Sredstva ostvarena organiziranjem seminara i predavanja te od izdavake djelatnosti, sukladno Zakonu

U sluaju prestanka rada Udruge, njena imovina pripada Republici Hrvatskoj.

PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE

Plan i program rada Udruge predvia slijedee aktivnosti za naredni period:

 • Konvencija UHDDR
 • VIII tradicionalni malonogometni turnir
 • Obiljeavanje blagdana, obljetnica i sijeanja
 • Tematski okrugli stolovi i tribine
 • Promicanje istine o Domovinskom ratu
 • Dravno sportsko natjecanje dragovoljaca
 • Postavljanje spomen ploa
 • Osnivanje ribolovnog saveza branitelja
 • Izrada monografije "Istra u Domovinskom ratu"
 • Izrada monografije "Istina o Vukovaru"
 • Manifestacija "Susret prijatelja 2002." u Bjelovaru
 • Zavretak boarskog doma u Tounju
 • Meunarodni memorijalni turnir u boanju "Mate avar"
 • Organizacija kulturne manifestacije "Galovieve jeseni" u Koprivnici
 • Projekt "Privrednik u miru"
 • Projekt portala za hrvatske branitelje

Osim ovih aktivnosti nastojati e se provesti i redovne aktivnosti kao to su humanitarna djelatnost, posmrtna pripomo, pravna pomo, pomo prilikom zapoljavanja i samozapoljavanje, dobrovoljno davanje krvi, posjete lanovima na lijeenju u zdravstvenim ustanovama, posjete lanovima u zatvorima.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.