">
Predavanje „Rad s traumatiziranim osobama kao posljedicom rata“
2019-03-06

U sklopu EU projekta Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata – faza 1 kojeg provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja, odr?ano je predavanje na temu „Rad s traumatiziranim osobama kao posljedicom rata“ unutar modula 2 - specijalisti?ke edukacije u podru?ju rada sa zahtjevnim korisnicima i korisnicima na koje su rat i ratna stradanja ostavila te?ke posljedice.

Doc. dr. sc. Maja Bajs Janovi?, dr. med., psihijatrica objasnila je krizna stanja, obilje?ja, ishode i njihov utjecaj, doc. dr. sc. ?piro Janovi?, dr. med., psihijatar odr?ao je predavanje o PTSP-u, njegovim implikacijama i pojavnosti u dru?tvu. Doc. dr. sc. Marina ?agud, dr. med., psihijatrica pojasnila je na?ine pristupa uznemirenoj/agresivnoj osobi. Doc. dr. sc. Bjanka Vuksan-?usa odr?ala je izlaganje na temu kako psihotrauma utje?e na zdravlje.
Na edukacijama je sudjelovala zaposlenica Udruge.
Zahvaljujemo svim predava?ima na susretljivosti, razumijevanju i spremnosti na pomo?.

Objavila: I.?.P., D.D.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.