">
Ustroj Udruge

Udruga je ustrojena na područnom načelu. Osnovni ustrojstveni oblik Udruge jest Temeljni ogranak, koji ima najmanje 15 članova. Svi članovi temeljnog ogranka jednog mjesta sačinjavaju skupštinu Mjesnog ogranka Udruge.

Općine i gradovi imaju općinski ili gradski ogranak Udruge koje sačinjavaju izaslanici svih temeljnih ogranaka udruge.
Županije imaju županijske podružnice a sačinjavaju i gradski, općinski i temeljni ogranci.
Na razini Republike Hrvatske djeluje Središnji odbor Udruge i Sabor Udruge, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti.

O osnivanju ogranaka i podružnica odluku donosi Predsjedništvo Udruge.

Temeljni ogranci, općinski i gradski ogranci, županijske podružnice nisu pravne osobe.
Ustrojstveni oblici: općinski i gradski, te županijske podružnice ovlaštene su nastupati u platnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge, te u tu svrhu mogu imati podračun žiro računa Udruge.

Temeljni ogranak djeluje na području na kojem je ustrojen, a s drugim temeljnim ograncima s tog područja djeluje u sastavu općinskog i gradskog ogranka, odnosno županijske podružnice.
Tijela u ogranku su: Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Verifikacijski odbor. Predsjedništvo se sastoji od najmanje od najmanje pet članova s time da ukupan zbroj bude neparan.
Predsjedništvo bira predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara.
Predsjedništvo temeljnog ogranka izabire se na izbornoj skupštini.
Predsjedništvo temeljnog ogranka pravovaljano odlučuje ako je sjednici Predsjedništva nazočna natpolovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

Na području Općine djeluje Općinski ogranak Udruge.
Općinski ogranak Udruge vodi Općinski odbor Udruge koji se sastoji od najmanje 9 ili više članova, uključujući u taj broj predsjednika, jednog ili više dopredsjednika, tajnika i rizničara.
Općinski odbor izabire se na izbornoj skupštini općinskog ogranka Udruge.
Zadaće općinskog odbora Udruge jesu osobito raspravljanje o problemima i odlučivanje o pitanjima u okviru svojeg djelokruga, odgovoran je za provedbu politike Udruge, imenuje stalna ili povremena povjerenstva za proučavanje pojedinih pitanja, a djeluje u skladu sa Statutom Udruge.
Odbor Općinskog ogranka pravovaljano odlučuje ako je sjednici Odbora nazočna nadpolovićna većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Odbora.

Na području grada djeluje Gradski ogranak Udruge.
Gradski ogranak Udruge ima Skupštinu i Gradski odbor Udruge koji se sastoji od najmanje 11 ili više članova, uključujući u taj broj predsjednika, jednog ili više dopredsjednika, tajnika i rizničara. Gradski odbor Udruge izabire se na Izbornoj skupštini gradskog ogranka Udruge.
Odbor Gradskog ogranka pravovaljano odlučuje ako je sjednici Odbora nazočna nad polovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Odbora.
Zadaća Gradskog odbora Udruge je osobito raspravljanje problema i odlučivanje o pitanjima u okviru svojeg djelokruga, odgovornost za provedbu politike Udruge na području grada imenovanja stalnih i privremenih povjerenstava na proučavanju pojedinih pitanja. Gradski odbor Udruge djeluje u skladu sa Statutom Udruge, a prema Poslovniku što ga sam donosi.

Na području Županije djeluju Županijska podružnica Udruge.
Podružnicu vodi Odbor koji se sastoji od najmanje 21, a po potrebi i više članova, uključujući predsjednika, jednog ili više dopredsjednika, tajnika i rizničara, a oni čine Predsjedništvo odbora.
Odbor podružnice izabire se na Izbornoj skupštini županijske podružnice. Odbor podružnice pravovaljano odlučuje ako je sjednici odbora nazočna natpolovična većina članova, a svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova odbora.
Zadaća Odbora Županijske podružnice je osobito raspravljanje problema i odlučivanje o pitanjima u okviru svog djelokruga, odgovornost za provedbu politike udruge na području na kojem je podružnica osnovana, imenovanje stalnih ili privremenih povjerenstava za proučavanje pojedinih pitanja.
Odbor djeluje u skladu sa Statutom Udruge, a prema Poslovniku što ga sam donosi.

Svaki ustrojstveni oblik Udruge ima svoj pečat istovjetan pečatu Udruge uz puni naziv ustrojstvenog oblika te naznakom sjedišta.

Opći Sabor Udruge sastoji se od izaslanika Općinskih i Gradskih ogranaka, izaslanika Županijskih podružnica, te članova središnjih tijela Udruge.
Općinski i Gradski ogranak imaju po jednog izaslanika, a Županijska podružnica po tri izaslanika.
Opći Sabor punovažno odlučuje, ako je na Saboru nazočna natpolovična većina članova odbora. Opći Sabor donosi svoje odluke većinom glasova nazočnih izaslanika.
Odluku o načinu određivanja, te vrijeme održavanja Općeg sabora donosi Predsjedništvo udruge, 60 dana prije isteka mandata, odnosno prije saziva ako se Opći Sabor sazove prije isteka roka.

Zadaće Općeg Sabora su:

 • utvrđivanje temeljnih načela djelovanja udruge
 • donošenja programa Udruge
 • donošenja Statuta Udruge i njenih izmjena i dopuna
 • bira i razrješava predsjednika Udruge, dopredsjednika i Predsjedništvo udruge
 • bira i razrješava Nadzorni odbor Udruge
 • bira i razrješava Sud časti i druga tijela Odbora i povjerenstva
 • odobrava financijski proračun i završni račun
 • Opći Sabor može razriješiti tijela koja bira i njegove članove i prije isteka mandata na koja su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza ili ne održavanja sjednica
 • postupak razrješavanja provodi se po postupku propisanom za izbor tijela Udruge
 • donosi odluke o prestanku postojanja Udruge
 • na prijedlog Predsjednika, Sabor potvrđuje izbor Predsjedništva i Nadzornog odbora

Redovni Opći Sabor održava se svake dvije godine.
Izborni Opći Sabor Udruge saziva se svake četvrte godine, a odlukom za to ovlaštenog tijela može se sazvati prije isteka tog roka.
Mandat svih izabranih tijela Udruge traje četiri godine.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podruďż˝ju unapreďż˝enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Križevci 23.6., Kaštela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se već jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnoškolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata među djecom kojoj je zajednička stvarnost da su njihove majke i očevi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj žive. Na susretima će upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono što su njihovi roditelji stvorili ali i naučiti cijeniti i poštivati jedni druge kroz upoznavanje i druženje. Ovi susreti održavaju se tradicionalno, a želja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osjećaj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u životu te im pomažu izaći na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni činjenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.