">
Izobrazba "Sustav kvalitete djelovanja u organizacijama civilnog dru?tva"
2019-03-21

21.03.2019. godine u Impact centru u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog dru?tva organizirana je Izobrazba na temu "Sustav kvalitete djelovanja u organizacijama civilnog dru?tva."

Izlaganje predava?a je osna?ilo nas sudionike na razumijevanje sustava kvalitete OK 2015, njegove vrijednosti za korisnike, doprinos odr?ivosti organizacijskih kapaciteta i odr?ivom razvoju. Takav sustav ima svrhu podizanje kvalitete rada i osiguranje dosljednosti djelovanja te vrlo jasno i specifi?no definira o?ekivanja koja kvalitetna organizacija treba ispuniti.

Nositelji izobrazbe su bili: predstavnici Udruge Mi: Nives Ivelja, izvr?na direktorica i Slobodan ?kopelja, predsjednik udruge.


Na Izobrazbi su sudjelovala dva predstavnika Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.