">
Predavanja i radionice "Krizne intervencije"
2019-05-09

09.05.-11.05.2019. godine u hotelu „I“ odr?ana su niz predavanja i radionica na temu „Krizne intervencije“, u sklopu modula 2 - specijalisti?ke edukacije u podru?ju rada sa zahtjevnim korisnicima i korisnicima na koje su rat i ratna stradanja ostavila te?ke posljedice. Izobrazba je dio projektnih aktivnosti EU projekta "Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1."

Svaka osoba u ?ivotu prolazi kroz krizne situacije koje predstavljaju kratkotrajna stanja u kojima osoba mora izna?i nove na?ine suo?avanja s promijenjenim okolnostima.

U sklopu Klinike za psihijatriju Klini?koga bolni?kog centra Zagreb djeluje Centar za krizna stanja i prevenciju suicida gdje se mo?e do?i bez najave i uputnice izme?u 8 i 20 sati ili nazvati krizni telefon 01/2376-470 od 0 do 24 sata.

Uspje?no rje?avanje krize danas, pretpostavka je za uspje?no rje?avanje kriznih situacija u budu?nosti.

Predavanja i radionice su odr?ali stru?njaci - psihijatri iz Klini?kog bolni?kog centra Rebro:
doc. dr. sc. Milena Sko?i? Han?ek, dr. med., specijalist psihijatar;
Nenad Jak?i?, mag. psihologije;
doc. dr. sc. Maja Bajs Janovi?, dr. med., specijalist psihijatar;
prof. dr.sc. Dra?en Begi?, dr. med., specijalist psihijatar;
Maja ?eparovi? Lisak, dr. med, specijalist psihijatar;
dr. sc. Sa?a Jevtovi?, dr. med., specijalist psihijatar, u?i specijalist psihoterapije.

Zahvaljujemo se svim predava?ima na susretljivosti, solidarnosti i suradljivom pristupu.

Na edukaciji je sudjelovala zaposlenica Udruge.

Objavila: I.?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.