">
Susreti djece - uspomene za sretnu budu?nost
2019-09-02

02.-05.09.2019. odr?an je najopse?niji projekt u organizaciji Sredi?njice uz pomo? vrijednih volontera i koordinatora iz ustrojstvenih oblika iz svih ?upanija.

Projekt je okupio oko 500-tinjak djece iz cijele Hrvatske koja su se natjecala iz sljede?ih disciplina:
- sportskih: nogomet, odbojka i grani?ar;
- dru?tvenih: stolni nogomet, pikado i playStation;
- kreativnih: likovna radionica, modeliranje, glazbena radionica.

Postignuti rezultati:
MODELIRANJE – MLA?I
1. Sara ?orak – Sisa?ko-moslava?ka ?upanija
2. Ivona Kolji? – Bjelovarsko-bilogorska ?upanija
3. Lea Jozi? – Bjelovarsko –bilogorska ?upanija

MODELIRANJE – STARIJI
1. Lucija Golub – Me?imurska ?upanija
2. Antonia Kraljevi? – Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
3. Lisa Vukeli? – Osje?ko-baranjska ?upanija

LIKOVNA RADIONICA – MLA?I
1. Petra Topalovi? – Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
2. Stefanija Golub – Me?imurka ?upanija
3. Laura Lukinovi? – Zagreba?ka ?upanija

LIKOVNA RADIONICA – STARIJI
1. Helena Herman – Vara?dinska ?upanija
2. Sara Leutar – Vukovarsko-srijemska ?upanija
3. Maja Hudjek – Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija

ELEKTRONSKI PIKADO – MLA?I
1. Mihael Basa – Krapinsko-zagorska ?upanija
2. Samuel Podvezanac – Me?imurska ?upanija
3. Rino Mu?a – Sisa?ko-moslava?ka ?upanija

ELEKTRONSKI PIKADO – STARIJI
1. Borna ?estak – Po?e?ko-slavonska ?upanija
2. Bo?o Duge? – ?ibensko-kninska ?upanija
3. Filip Ivan?an – Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija

PLAYSTATION MLA?I
1. Karlo Horvat – Osje?ko-baranjska ?upanija
2. Ivano Ra?i? – Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
3. Kristian Jozi? – Bjelovarsko-bilogorska ?upanija

PLAYSTATION STARIJI
1. Kristian Rub?i? – Primorsko-goranska ?upanija
2. Ivan A?enbrener – Po?e?ko-slavonska ?upanija
3. Gabriel Luki? – Sisa?ko-moslava?ka ?upanija

STOLNI NOGOMET – MLA?I
1. Gabrijel Tuni? i Franjo ?or?evi? – Bjelovarsko-bilogorska ?upanija
2. Mihael Srijemsi i Orsat Kralj – Dubrova?ko-neretvanska ?upanija

STOLNI NOGOMET – STARIJI
1. Domagoj Haramija i Luka Lovrin?evi? – Me?imurska ?upanija
2. Tin Mikel i Patrik ?egrec – Po?e?ko-slavonska ?upanija
3. Ivica Trop?ek i Gabrijel Novakovi? – Viroviti?ko-podravska ?upanija

GLAZBENA – MLA?I
1. Ana Modri? – Splitsko-dalmatinska ?upanija
2. Ema Bokarica – Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
3. Anamarija Tuni? – Bjelovarko-bilogorska ?upanija

GLAZBENA – STARIJI
1. Ivana Masla? – Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
2. Kristina Kun?ek – Krapinsko-zagorska ?upanija
3. Valentina Ra?i? – Brodsko-posavska ?upanija

GRANI?AR
1. Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija
2. Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
3. Karlova?ka ?upanija

OBOJKA
1. Splitsko-dalmatinska ?upanija
2. Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
3. ?ibensko-kninska ?upanija

NOGOMET – MLA?I
1. Brodsko-posavska ?upanija
2. Zadarska ?upanija
3. Dubrova?ko-neretvanska ?upanija

NOGOMET – STARIJI
1. Osje?ko-baranjska ?upanija
2. Krapinsko-zagorska ?upanija
3. Li?ko-senjska ?upanija

?estitamo svim pobjednicima, iako svi sudionici kao i njihovi voditelji su neprocjenjivi potencijali koji nas poti?u da svake godine na?e Susrete u?inimo jo? ljep?ima i bogatijima.

Svim sudionicima, voditeljima, volonterima, koordinatorima, doma?inima zahvaljujemo na suradnji i razumijevanju te s nestrpljenjem o?ekujemo sljede?e susrete!

Objavila: I.?.P., D.D.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.