">
Natje?aj za ostvarivanje potpore za obrazovanje
2019-11-04

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji raspisala je natje?aj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjo?kolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveu?ili?nog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveu?ili?nog studija, kratkog stru?nog studija, preddiplomskog stru?nog studija i specijalisti?kog diplomskog stru?nog studija te potpore za naknadu dijela tro?kova ?kolarine poslijediplomskih studija na visokim u?ili?tima (sveu?ili?nih i specijalisti?kih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za ?kolsku, odnosno akademsku godinu 2019./2020

1. Mjese?ni iznos potpore tijekom redovitog srednjo?kolskog obrazovanja za u?enike iznosi
200,00 kuna.
2. Mjese?ni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kuna.
3. Naknade dijela tro?kova ?kolarine poslijediplomskih studija biti ?e odobrene u iznosu od
6.000,00 kuna.
4. Kori?tenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30.
lipnja u ?kolskoj, odnosno akademskoj godini 2019./2020.

Prijave na Natje?aj podnose se zaklju?no do 25.11.2019. godine na adresu:
ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ?LANOVA
NJIHOVIH OBITELJI
Park Stara Tre?njevka 4, 10000 Zagreb
(s naznakom - Natje?aj za potporu za obrazovanje), a cjeloviti tekst natje?aja i potrebnu dokumentaciju mo?ete preuzeti na slu?benoj stranici zaklade:
zaklada.branitelja@zg.t-com.hr

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.