">
Studijsko putovanje u Izrael
2019-12-14

U sklopu EU projekta „Ja?anje kapaciteta stru?njaka koji pru?aju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - Faza 1“ odr?ano je studijsko putovanje u Dr?avu Izrael na kojem je sudjelovalo 16 ?lanova iz redova Ministarstva hrvatskih branitelja, centara za psihosocijalnu pomo?, udruga iz Domovinskog rata i zadruga hrvatskih branitelja.

Cilj studijskog putovanja je pro?irivanje postoje?ih i stjecanje novih znanja i vje?tina koja se koriste u pru?anju skrbi hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ?lanovima njihovih obitelj, upoznavaju?i metode rada i dr?avne skrbi Dr?ave Izrael za svoje veterane.

Posjetili smo predstavnike Ministarstva obrane: na?elnika Odjela za obitelji i komemoracije g. Ariea Mualema i na?elnika Odjela za rehabilitaciju g. Hezija Meshita. Tako?er je posje?en i Rehabilitacijski centar Marguza te veteranski centar Beit Halochem.

Delegacija je posjetila muzej Palmach koji je posve?en elitnoj postrojbi Palmach te memorijalnu lokaciju Yad La-Shiryon koja odaje po?ast poginulim borcima iz oklopnog korpusa, gdje je dr?avna tajnica polo?ila vijenac. Sudjelovali smo ceremoniji komemoracije u Nacionalnoj memorijalnoj dvorani za pale borce Izraela koja je namijenjena komemoriranju svih izraelskih vojnih ?rtava rata i ?idovskih boraca od 1860. do danas te slu?beni memorijalni centar posve?en ?rtvama Holokausta Yad Vashem gdje su tako?er polo?eni vijenci.

Udrugu hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je predstavljala zaposlenica Udruge.

Zahvaljujemo se organizatorima Ministarstvu hvatskih branitelja ovog Studijskog putovanja.

Objavili: I.?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.