">
Obavijest o izradi ?lanskih iskaznica UHDDR
2020-02-03

Temeljem ?lanka 69. Statuta UHDDR i Odluke Predsjedni?tva UHDDR od 22.11.2019., nakon provedene javne rasprave obavje?tavamo Vas da je usvojen Pravilnik o ?lanskoj ispravi Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Pravilnik je objavljen na slu?benoj stranici UHDDR www.uhddr.hr/Pravilnik_o_clanskoj_ispravi_UHDDR.pdf i iskaznice ?e biti izdavane sukladno Statutu UHDDR i Pravilnikom kojim je propisana boja i izgled iskaznice. Od datuma ove objave zapo?eli smo s izradom novih ?lanskih iskaznica UHDDR.

Prilikom izrade iskaznice, ujedno a?uriramo i mati?nu knjigu ?lanova UHDDR te je za svakog ?lana potrebno dostaviti ispunjenu Pristupnicu UHDDR i Privolu (Zakon o za?titi osobnih podataka). Ove dokumente mo?ete dostaviti i skenirane na e-mail uhddr@uhddr.hr.
Cijena iskaznice iznosi 10,00 kuna po ?lanu te je za svaku naru?enu iskaznicu potrebno uplatiti iznos na ra?un UHDDR HR3723600001101351339. Ukoliko naru?ujete 15 iskaznica za 15 ?lanova, tada upla?ujete 150,00 kuna, a u svrhu navedete 15 ?lanskih iskaznica i naziv ustrojstvenog oblika (Npr. 15 iskaznica za OO UHDDR op?ine Rude).
Narud?ba iskaznica mo?e se izvr?iti na dva na?ina:
1. zajedni?ki preko ?upanijske podru?nice koja ?e prikupiti i dostaviti ispunjene tra?ene obrasce,
2. svaki gradski, ogranak gradske ?etvrti ili op?inski ogranak posebno.
Staru ?lansku iskaznicu nije potrebno vra?ati, ve? ona ostaje u trajnom vlasni?tvu ?lanova koji ju posjeduju.
Za sve upite ili nejasno?e molimo vas da se obratite u Tajni?tvo UHDDR.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.